Bestemmingsplannen


In de raadsvergadering van 21 juni zijn de bestemmingsplannen vastgesteld van Grensmaas 2016, 1e Herziening en Havenstraat 34-36.

De plannen liggen t/m donderdag 30 augustus 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening (gedurende kantoor­uren).

De bestemmingsplannen zijn ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door:

*belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;

*belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Tenzij binnen de beroepstermijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Janssen (tel.: 046-435923).