Duurzaam landschap


Op 3 oktober tekenden Stichting het Limburgs Landschap en TenneT een contract over de natuur rondom verschillende hoogspanningsverbindingen in Limburg.

In het contract wordt vastgelegd hoe het beheer en onderhoud van in totaal zo’n 31 hectare natuurgebied onder hoogspanningsverbindingen van TenneT komende jaren wordt geregeld.

TenneT is de landelijk netbeheerder van alle hoogspanningsverbindingen van 110 kV en hoger.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Stichting het Limburgs Landschap zet zich in voor behoud en beheer van natuurterreinen in Limburg die belangrijk zijn, in zowel natuurwetenschappelijk als landschappelijk opzicht.

Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het in stand houden en beheren van diverse beschermde monumenten die ze in eigendom heeft.

Het streven van Het Limburgs Landschap is om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden, inclusief de daarbij behorende monumenten.

Diverse hoogspanningsverbindingen van TenneT lopen over de terreinen van Het Limburgs Landschap.

De bomen in deze gebieden groeien richting de stroomvervoerende geleiders en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Om de hoogwaardige natuur en waardevolle bossen te combineren met de hoogspanningsverbindingen, voert TenneT een jaarlijkse schouw uit om aan te merken welke bomen onderhoud vergen.

Het daadwerkelijke onderhoud wordt vervolgens door Stichting het Limburgs Landschap gedaan.

Het Limburgs Landschap bepaalt zelf of bomen gesnoeid of gekapt worden, zolang maar aan de veiligheidsnorm wordt voldaan.

In de overeenkomst is geregeld hoe in de loop der jaren het onderhoud zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk impact voor de natuur kan worden gedaan.